ሁለተኛውየአምስትአመትብሄራዊስታቲስቲክስ ልማት ስትራቴጅ ዕቅድ ፀደቀ

ሐምሌ 12/2008

ማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲየህዝብግንኙነትናመረጃስርጭትዳይሬክቶሬት

አዲስአበባ

ከተለያዩየሚኒስቴርናየክልል መ/ቤቶችየተውጣጡ 37አባላትያሉትናበዶ/ር ይናገርደሴበሚንስትርማዕረግየፕላንኮሚሽንኮሚሽነርበሰብሳቢነትየተመራውብሄራዊየስታቲስቲክስምክርቤትአባላትበተገኙበትበማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲየተነደፈውናብሄራዊየስታቲስቲክስስርዓቱለቀጣዩአምስትአመታትየሚመራበትሁለተኛውዙርብሄራዊየስታቲስቲክስልማትስትራቴጅበሂልተንሆቴልበተደረገየአንድቀንውይይትከምክርቤቱአባላትየተሰጡትንጠቃሚናገንቢሃሳቦችታሳቢባደረገመልኩተቀባይነትአግኝቶፀድቋል፡፡በምክክርመድረኩላይ ዶ/ር ይናገርደሴየፕላንኮሚሽንኮሚሽነርማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲበማቋቋሚያአዋጁየተጣሉበትንሃላፊነቶችበሚገባለመወጣትእንዲያስችለውምቹሁኔታዎችንየመፍጠርናተቋማዊአቅምለማጠናከርበርካታስራዎችእንደተሰሩገልፀውበቀጣይየማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲከሚያከናውናቸውመደበኛተግባራቱበተጓዳኝለሌሎችሴክተር መ/ቤቶችየቴክኒክናየሞያእገዛበማድረግተደጋግፈውየሚሰሩብትንመስተጋብርመፍጠርአስፈላጊነውብለዋል፡፡በሌላበኩልየመረጃታማኝነትየሚጀምርውከተለያዩየመረጃምንጭተቋማትናህብረተሰቡከመሆኑአንፃርበገጠርናበከተማየሚኖረውንህብረተሰብግንዛቤማሳደግናየቅስቀሳፕሮግራሞችንመፍጠርአስፈላጊነትንገልፀዋል፡፡ ኮሚሽነሩሃገራችንበተያያዘችውየልማትናየእድገትጉዞላይእየተከናወኑባሉግዙፍተግባራትየብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅለግምገማናውጤትንለመለካትሁነኛመሰረትመሆኑንግልፀዋል፡፡

የማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲምክትልዋናዳይሬክተር ወ/ሪትአበራሽታሪኩየመጀመሪያውንአምስትአመትብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅአፈፃፀምሪፖርትአቅርበውሁለተኛውየአምስትአመትብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅንለማዘጋጀትየተከናወኑዘርፈብዙተግባራትናትኩረትየተሰጣቸውንዋናዋናየስራዘርፎች (Thematic areas) ውይይትእንዲደረግባቸውአቅርበዋል፡፡ በዚህምበማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲባለፉትአምስትአመታትውጤታማስራእንደተከናወነሆኖምማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲበተናጥልማናቸውንምመረጃዎችመሰብሰብእንደማይችልናለዚህምሴክተር መ/ቤቶችንበማብቃት፣ የአሰራርመመሪያዎችንበማውጣትናሞያዊድጋፍበማድርግራሳቸውንችለውሴክተርተኮርመረጃዎችንየሚያመነጩበትደረጃላይማድረስአስፍላጊመሆኑተጠቁሟል፡፡ በሌላበኩልየመረጃስርጭትንበተሳካሁኔታለመምራትናየመረጃድግግሞሽናየሃብትብክነትንበማስወገድለመረጃፈላጊውቀልጣፋአገልግሎትለመስጠትተጠቃሚዎችበግልፅየሚረዱትየመረጃስርጭትካላንደርእንዲኖርማስቻልያስፈልጋል፡፡

ዶ/ር ይናገርደሴበሚንስቴርማዕረግየፕላንኮሚሽንኮሚሽነርናአቶቢራቱይገዙየማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲዋናዳይሬክተር

በውይይቱየማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲዋናዳይሬክተርአቶቢራቱይገዙደረጃውንየጠበቀናወቅታዊመረጃለመሰብሰብዘመናዊየቴክኖሎጅመሳሪያዎችንበመጠቀም፣ የሰውሃይልክህሉትንበማዳበርናስታቲስቲክሳዊመሰረተልማቶችንበማሳደግበቀጣዩየአምስትአመታትእቅድሰፊስራየሚሰራበትዘርፍመሆኑንአስታውስውበዚህምለተጠቃሚውበፍጥነትናመረጃዎችንበቀላሉበሚረዳበትመንገድማድረስወሳኝመሆኑንጠቁመዋል፡፡ በሌላበኩልዳይሬክተሩበቀጣዩአምስትብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅዕቅድውይይትጋርበተያያዘየስታትስቲክስየስነምግባርመርህማዘጋጀትአስፍላጊነትንየጠቆሙሲሆንበዚህምከመረጃአሰባሰብናአያያዝ፣ ከማጠናከርናከማሰራጨትአንፃርተጠያቂነትእንዲኖርማስቻልአስፈላጊመሆኑንገልፀዋል፡፡

በመጨረሻበሂልተንሆቴልበተዘጋጀውበዚህየስታትስቲክስካውንስልአመታዊየምክክርመድርክስብሰባላይየብሄራዊስታቲስቲክስምክርቤትአባላትበሁለተኛውየአምስትአመትብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅሰነድላይሰፊውይይትካካሄዱበኋላፍኖተካርታውን(Road Map)በሙሉድምፅበማፅደቅለተግባራዊነቱበቅንጅትናበትብብርለመስራትተስማምተዋል፡፡

 

ቅድመ መረጃ

ለአምስትአመታት ከ2015 አጋማሽእስከ 2020 የሚዘልቀውየሁለተኛውብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅበማዕከላዊስታትስቲክስኤጄንሲተቀርፆከተጠናቀቀበኋላስትራቲጅውእንዲፀድቅአግባብላለውየፕላንኮሚሽንቀርቧል፡፡ በቀጣይምይህረቂቅለስታቲስቲክስካውንስልመቅረቡይታወሳል፡፡ 

ይህንብሄራዊየስታቲስቲክስልማትስትራቴጅለማዘጋጀትኤጀንሲውበውስጡየሚገኙባለሞያዎችንበማቀናጀትናአንድቡድንበመሰየምቡድኑየፍላጎትአቅጣጫዎችንበመለየት፣ ከተለያዩሴክተርድርጅቶችጋርተጨማሪግባቶችንበማካተትየመጀመሪያውቅጅተዘጋጀ፡፡ የተዘጋጀውንዶክመንትአጋርድርጅቶችሴክተሮችናየተለያዩሚኒስቴር መ/ቤቶችተዎካዮችእንዲገመግሙትናተጨማሪፍላጎቶቻቸውንእንዲጠቁሙመጠይቆችተዘጋጅቶከተሰራጨበኋላግብዓቶቹተካተቱ፡፡ ይህንምእንደገናበአካልተገናኝቶለመገምገም፣ አንድየምክክርፕሮግራምተካሄደ፡፡ በዚሁምመሰረትሴክተሮችበተለይየማዕከላዊስታትስቲክስኤጄንሲእስካሁንከነበሩትአሁንበሁለተኛውብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅእንዲካተቱናየኤጀንሲውየትኩረትአቅጣጫንእንዲያገኙያሏቸውንመሰረታዊየጥናትናየስራዘርፎችጠቁመዋል፡፡ በግብርና፣ በቢዝነስ፣ በቤተሰብፍጆታናበስነህዝብጥናቶችላይበቡድንበመከፋፈልሰፊውይይትከተደረገበኋላተጨማሪሃሳቦችቀርበዋል፡፡

ይህየሁለተኛውብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅዶክመንትዝግጅትበተጠናቀቀው 2015 የተረቀቀውንእቅድቀሪውስራለመፈፀምአንድአለምአቀፍአማካሪበመቅጥርስራውንቀጠለ፡፡ ከዚሁጎንለጎንደግሞተመሳሳይየስትራቴጅንድፍልምድባላቸውሃገራትተመክሮለመውሰድየማዕከላዊስታትስቲክስኤጀንሲባለመሞያዎችወደተለያዩሃገራትተጉዘዋል፡፡

በዲሴምበር 2015 የተለያዩየማዕከላዊስታትስቲክስኤጄንሲየጥናትውጤትተጠቃሚሚኒስቴር መ/ቤቶችሴክተሮችየድርጅቱባለሞያዎችናየመንግስትባለስልጣናትበተገኙበትሁለተኛውንየብሄራዊየስታቲስቲክስልማትስትራቴጅዶክመንትበዝርዝርአቅርቧል፡፡

ቀደምሲልበመጀመሪያውየብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅስድስትዋናዋናጭብጦችተዘጋጅተውለኤጀንሲውየስራሂደትናእቅድእንደመንደርደሪያናመሰላልአገልግለዋል፡፡

እነዚህንጭብጦችመሰረትበማድርግያለፋትንአምስትአመታትየስነህዝብ ፣ የቢዝነስ፣ የቤተሠብናዋጋዎችየግብርናስታስቲክስጥናቶችንበተቀመጠላቸውየጊዜሰሌዳአማካኝነትበማካሄድናአቀነባብሮበማሰራጨትለተጠቃሚዎችየእቅድመሰረትእንዲሆኑአስችሏል፡፡

አሁንበዚህየሁለተኛውብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅነባሮቹንአጠናክሮየጥናትውጤትፍላጎትአንፃርተጨማሪዎቹንአክሎበአጠቃላይዘጠኝጭብጦችንያቀፉምሰሶዎችንአቁሟል፡፡

በዚሁመሰረትምየማዕካላዊስታቲስቲክስኤጀንሲየቀጣዩንአምስትአመትመመሪያዎቹንመሰረታዊጭብጦች (thematic areas) ለይቶአስቀምጧል፡፡ እነዚህንየያዘውዶክምንትደግሞዛሬበተደረገውየስታትስቲክስካውንስልአመታዊየምክ

 • Inflation rate for the month of January 2018 is 13.4%
 • PPI-Ag October 2015 is 12.5%
 • Total Population size as of July 1, 2015 90,074, 000
 • Total Male Population size as of July 2015 45,250, 000
 • Total Female Population size as of July 2015 44,825,000
 • Urban Unemployment 2015 17.5%
 • Literacy rate 2009/10 (or recent) 36% of children under weight (too thin for-age) 2011 29.0%
 • GDP per Capital (in US) 2006/07 255.4
 • National Povertyhead count indices and inequality in 2010/2011 29.6%
 • Rural Povertyhead count indices and inequality in 2010/2011 30.4%
 • Urban Povertyhead count indices and inequality in 2010/2011 25.7%

Copyright © Central Statistical Agency - Ethiopia, 2008 / 2016