ሁለተኛውየአምስትአመትብሄራዊስታቲስቲክስ ልማት ስትራቴጅ ዕቅድ ፀደቀ

ሐምሌ 12/2008

ማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲየህዝብግንኙነትናመረጃስርጭትዳይሬክቶሬት

አዲስአበባ

ከተለያዩየሚኒስቴርናየክልል መ/ቤቶችየተውጣጡ 37አባላትያሉትናበዶ/ር ይናገርደሴበሚንስትርማዕረግየፕላንኮሚሽንኮሚሽነርበሰብሳቢነትየተመራውብሄራዊየስታቲስቲክስምክርቤትአባላትበተገኙበትበማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲየተነደፈውናብሄራዊየስታቲስቲክስስርዓቱለቀጣዩአምስትአመታትየሚመራበትሁለተኛውዙርብሄራዊየስታቲስቲክስልማትስትራቴጅበሂልተንሆቴልበተደረገየአንድቀንውይይትከምክርቤቱአባላትየተሰጡትንጠቃሚናገንቢሃሳቦችታሳቢባደረገመልኩተቀባይነትአግኝቶፀድቋል፡፡በምክክርመድረኩላይ ዶ/ር ይናገርደሴየፕላንኮሚሽንኮሚሽነርማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲበማቋቋሚያአዋጁየተጣሉበትንሃላፊነቶችበሚገባለመወጣትእንዲያስችለውምቹሁኔታዎችንየመፍጠርናተቋማዊአቅምለማጠናከርበርካታስራዎችእንደተሰሩገልፀውበቀጣይየማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲከሚያከናውናቸውመደበኛተግባራቱበተጓዳኝለሌሎችሴክተር መ/ቤቶችየቴክኒክናየሞያእገዛበማድረግተደጋግፈውየሚሰሩብትንመስተጋብርመፍጠርአስፈላጊነውብለዋል፡፡በሌላበኩልየመረጃታማኝነትየሚጀምርውከተለያዩየመረጃምንጭተቋማትናህብረተሰቡከመሆኑአንፃርበገጠርናበከተማየሚኖረውንህብረተሰብግንዛቤማሳደግናየቅስቀሳፕሮግራሞችንመፍጠርአስፈላጊነትንገልፀዋል፡፡ ኮሚሽነሩሃገራችንበተያያዘችውየልማትናየእድገትጉዞላይእየተከናወኑባሉግዙፍተግባራትየብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅለግምገማናውጤትንለመለካትሁነኛመሰረትመሆኑንግልፀዋል፡፡

የማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲምክትልዋናዳይሬክተር ወ/ሪትአበራሽታሪኩየመጀመሪያውንአምስትአመትብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅአፈፃፀምሪፖርትአቅርበውሁለተኛውየአምስትአመትብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅንለማዘጋጀትየተከናወኑዘርፈብዙተግባራትናትኩረትየተሰጣቸውንዋናዋናየስራዘርፎች (Thematic areas) ውይይትእንዲደረግባቸውአቅርበዋል፡፡ በዚህምበማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲባለፉትአምስትአመታትውጤታማስራእንደተከናወነሆኖምማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲበተናጥልማናቸውንምመረጃዎችመሰብሰብእንደማይችልናለዚህምሴክተር መ/ቤቶችንበማብቃት፣ የአሰራርመመሪያዎችንበማውጣትናሞያዊድጋፍበማድርግራሳቸውንችለውሴክተርተኮርመረጃዎችንየሚያመነጩበትደረጃላይማድረስአስፍላጊመሆኑተጠቁሟል፡፡ በሌላበኩልየመረጃስርጭትንበተሳካሁኔታለመምራትናየመረጃድግግሞሽናየሃብትብክነትንበማስወገድለመረጃፈላጊውቀልጣፋአገልግሎትለመስጠትተጠቃሚዎችበግልፅየሚረዱትየመረጃስርጭትካላንደርእንዲኖርማስቻልያስፈልጋል፡፡

ዶ/ር ይናገርደሴበሚንስቴርማዕረግየፕላንኮሚሽንኮሚሽነርናአቶቢራቱይገዙየማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲዋናዳይሬክተር

በውይይቱየማዕከላዊስታቲስቲክስኤጀንሲዋናዳይሬክተርአቶቢራቱይገዙደረጃውንየጠበቀናወቅታዊመረጃለመሰብሰብዘመናዊየቴክኖሎጅመሳሪያዎችንበመጠቀም፣ የሰውሃይልክህሉትንበማዳበርናስታቲስቲክሳዊመሰረተልማቶችንበማሳደግበቀጣዩየአምስትአመታትእቅድሰፊስራየሚሰራበትዘርፍመሆኑንአስታውስውበዚህምለተጠቃሚውበፍጥነትናመረጃዎችንበቀላሉበሚረዳበትመንገድማድረስወሳኝመሆኑንጠቁመዋል፡፡ በሌላበኩልዳይሬክተሩበቀጣዩአምስትብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅዕቅድውይይትጋርበተያያዘየስታትስቲክስየስነምግባርመርህማዘጋጀትአስፍላጊነትንየጠቆሙሲሆንበዚህምከመረጃአሰባሰብናአያያዝ፣ ከማጠናከርናከማሰራጨትአንፃርተጠያቂነትእንዲኖርማስቻልአስፈላጊመሆኑንገልፀዋል፡፡

በመጨረሻበሂልተንሆቴልበተዘጋጀውበዚህየስታትስቲክስካውንስልአመታዊየምክክርመድርክስብሰባላይየብሄራዊስታቲስቲክስምክርቤትአባላትበሁለተኛውየአምስትአመትብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅሰነድላይሰፊውይይትካካሄዱበኋላፍኖተካርታውን(Road Map)በሙሉድምፅበማፅደቅለተግባራዊነቱበቅንጅትናበትብብርለመስራትተስማምተዋል፡፡

 

ቅድመ መረጃ

ለአምስትአመታት ከ2015 አጋማሽእስከ 2020 የሚዘልቀውየሁለተኛውብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅበማዕከላዊስታትስቲክስኤጄንሲተቀርፆከተጠናቀቀበኋላስትራቲጅውእንዲፀድቅአግባብላለውየፕላንኮሚሽንቀርቧል፡፡ በቀጣይምይህረቂቅለስታቲስቲክስካውንስልመቅረቡይታወሳል፡፡ 

ይህንብሄራዊየስታቲስቲክስልማትስትራቴጅለማዘጋጀትኤጀንሲውበውስጡየሚገኙባለሞያዎችንበማቀናጀትናአንድቡድንበመሰየምቡድኑየፍላጎትአቅጣጫዎችንበመለየት፣ ከተለያዩሴክተርድርጅቶችጋርተጨማሪግባቶችንበማካተትየመጀመሪያውቅጅተዘጋጀ፡፡ የተዘጋጀውንዶክመንትአጋርድርጅቶችሴክተሮችናየተለያዩሚኒስቴር መ/ቤቶችተዎካዮችእንዲገመግሙትናተጨማሪፍላጎቶቻቸውንእንዲጠቁሙመጠይቆችተዘጋጅቶከተሰራጨበኋላግብዓቶቹተካተቱ፡፡ ይህንምእንደገናበአካልተገናኝቶለመገምገም፣ አንድየምክክርፕሮግራምተካሄደ፡፡ በዚሁምመሰረትሴክተሮችበተለይየማዕከላዊስታትስቲክስኤጄንሲእስካሁንከነበሩትአሁንበሁለተኛውብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅእንዲካተቱናየኤጀንሲውየትኩረትአቅጣጫንእንዲያገኙያሏቸውንመሰረታዊየጥናትናየስራዘርፎችጠቁመዋል፡፡ በግብርና፣ በቢዝነስ፣ በቤተሰብፍጆታናበስነህዝብጥናቶችላይበቡድንበመከፋፈልሰፊውይይትከተደረገበኋላተጨማሪሃሳቦችቀርበዋል፡፡

ይህየሁለተኛውብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅዶክመንትዝግጅትበተጠናቀቀው 2015 የተረቀቀውንእቅድቀሪውስራለመፈፀምአንድአለምአቀፍአማካሪበመቅጥርስራውንቀጠለ፡፡ ከዚሁጎንለጎንደግሞተመሳሳይየስትራቴጅንድፍልምድባላቸውሃገራትተመክሮለመውሰድየማዕከላዊስታትስቲክስኤጀንሲባለመሞያዎችወደተለያዩሃገራትተጉዘዋል፡፡

በዲሴምበር 2015 የተለያዩየማዕከላዊስታትስቲክስኤጄንሲየጥናትውጤትተጠቃሚሚኒስቴር መ/ቤቶችሴክተሮችየድርጅቱባለሞያዎችናየመንግስትባለስልጣናትበተገኙበትሁለተኛውንየብሄራዊየስታቲስቲክስልማትስትራቴጅዶክመንትበዝርዝርአቅርቧል፡፡

ቀደምሲልበመጀመሪያውየብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅስድስትዋናዋናጭብጦችተዘጋጅተውለኤጀንሲውየስራሂደትናእቅድእንደመንደርደሪያናመሰላልአገልግለዋል፡፡

እነዚህንጭብጦችመሰረትበማድርግያለፋትንአምስትአመታትየስነህዝብ ፣ የቢዝነስ፣ የቤተሠብናዋጋዎችየግብርናስታስቲክስጥናቶችንበተቀመጠላቸውየጊዜሰሌዳአማካኝነትበማካሄድናአቀነባብሮበማሰራጨትለተጠቃሚዎችየእቅድመሰረትእንዲሆኑአስችሏል፡፡

አሁንበዚህየሁለተኛውብሄራዊስታቲስቲክስልማትስትራቴጅነባሮቹንአጠናክሮየጥናትውጤትፍላጎትአንፃርተጨማሪዎቹንአክሎበአጠቃላይዘጠኝጭብጦችንያቀፉምሰሶዎችንአቁሟል፡፡

በዚሁመሰረትምየማዕካላዊስታቲስቲክስኤጀንሲየቀጣዩንአምስትአመትመመሪያዎቹንመሰረታዊጭብጦች (thematic areas) ለይቶአስቀምጧል፡፡ እነዚህንየያዘውዶክምንትደግሞዛሬበተደረገውየስታትስቲክስካውንስልአመታዊየምክ

Contact Us

Ato Biratu Yigezu

General Director

Central Statistical Agency of Ethiopia

Address:- Around Piassa, Back to Taitu Hotel, Adjacent to Ethio Ceramic Head Office

Telephone:-  011-1-11-8777

                        011-1-11-5131

 • Inflation rate for the month of November  2017 is  13.6
 • Total Population size as of July 1, 2017 94,352, 000
 • Total Male Population size as of July 2017 47,365, 000
 • Total Female Population size as of July 2017 46,987,000
 • Total Population size  urban as of July 1, 2017 19,164, 000
 • Total  Male Population size  urban as of July 1, 2017 9,535, 000
 • Total Female Population size  urban as of July 1, 2017 9,630, 000
 • Total Population size  rural as of July 1, 2017 75,188, 000
 • Total Male Population size rural as of July 1, 2017 37,830, 000
 • Total Female Population size rural as of July 1, 2017 37,357, 000
 • Urban Unemployment 2015 17.5%
 • Literacy rate 2009/10 (or recent) 36% of children under weight (too thin for-age) 2011 29.0%
 • GDP per Capital (in US) 2006/07 255.4
 • National Povertyhead count indices and inequality in 2010/2011 29.6%
 • Rural Povertyhead count indices and inequality in 2010/2011 30.4%
 • Urban Povertyhead count indices and inequality in 2010/2011 25.7%

Copyright © Central Statistical Agency - Ethiopia, 2008 / 2016